Voorwaarden voor gebruik 
Deze website is het eigendom van en wordt geëxploiteerd door de Stichting No Limits Utrecht (hierna ‘NO LIMITS’ genoemd). De website is tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de site en de diensten beschikbaar op de site te gebruiken, wordt u geacht deze algemene voorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden, die uitdrukkelijk van toepassing zijn op de diensten en informatie geleverd door derden, te accepteren.

Het gebruik van de site 
De informatie en diensten op de site zijn beschikbaar gesteld met als enig doeleinde hulp te bieden aan jongeren bij het vergroten van hun professioneel netwerk, versterken van hun vaardigheden en daardoor hun kansen te vergroten op de arbeidsmarkt. U mag de informatie op de site alleen voor deze doeleinden gebruiken, printen en downloaden en niet voor andere persoonlijke of commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om op enige andere wijze materiaal van de site te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te zenden of te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van NO LIMITS. Alle intellectuele eigendomsrechten van de site en het materiaal beschikbaar op de site, waaronder auteurs- en databaserechten, berusten bij NO LIMITS. Het gebruik van de site geeft u geen enkel (eigendoms)recht op dergelijke materialen.

Vacatures 
Vacatures die (op de site) worden gehouden zijn aangeleverd door respectievelijk partners en eventuele toekomstige werkgevers. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van de vacatures, de advertenties en verwachten dat kandidaten en recruiters zelf verificatieprocedures uitvoeren als die onder de gegeven omstandigheden gebruikelijk en verstandig zijn. Als u een advertentie heeft laten plaatsen op deze website, dan is het noodzakelijk dat deze voldoen aan alle regels en richtlijnen die van toepassing zijn. 

Diensten 
Diensten en informatie die door ons en onze externe partijen geboden worden op de site, zijn bedoeld om te assisteren. Wij, onze partners en externe partijen kunnen de geschiktheid en het succes in geen enkel geval garanderen. U zult de informatie geboden op de site onafhankelijk moeten verifiëren voordat u erop vertrouwt, ter voorkoming van verlies of schade. 

Beschikbaarheid van de diensten 
Wij proberen de continue beschikbaarheid van de website en alle geboden diensten op de site te verzekeren, maar accepteren geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de consequenties van storingen of vertragingen, veroorzaakt op welke manier dan ook. Wij behouden het recht het ontwerp, de inhoud en de specificatie van de site op elk moment te wijzigen.

Rechten in de database en gegevensbeveiliging 
Databaserechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten van de databases en het materiaal beschikbaar in de database, waaronder auteursrechten, berusten bij NO LIMITS en zijn alleen toegankelijk door de aangewezen NO LIMITS medewerkers. Door registratieformulieren in te zenden word u ingeschreven in de NO LIMITS database(s). Hiermee geeft u toestemming dat NO LIMITS u mag benaderen voor een (intake) gesprek (indien nodig) en mag benaderen voor evenementen van NO LIMITS met als doel de kansen op de arbeidsmarkt, de vaardigheden van jongeren te versterken en het netwerk van jongeren te vergroten. Uw persoonlijke informatie en gegevens zullen niet verhandeld worden voor commerciële doeleinden.

Uitschrijven kan altijd door een e-mail te sturen naar info@nolimits-utrecht.nl  met vermelding 'uitschrijven NO LIMITS database'. U ontvangt na verwerking een bevestigings e-mail.

Het is niet toegestaan:

  1. Materiaal, of een kopie van het materiaal, van de database te verstrekken, verkopen of patenteren aan welk persoon dan ook, inclusief collega’s van partners.
  2. Het is noodzakelijk dat u te allen tijde instemt met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

 

Beperking van aansprakelijkheid 
Onze aansprakelijkheid voor directe schade, alsmede de aansprakelijkheid van onze partners en de door ons ingeschakelde derde partijen, is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals derving van inkomsten of mogelijkheden, winstderving, of enige andere vorm van gevolgschade, is uitgesloten.

Toepasselijk recht 
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.  

Beschikbaarheid van de site 
We doen ons best om ervoor te zorgen dat deze website 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar is voor gebruikers van het world wide web. Desondanks kan het voorkomen dat de site gedeeltelijk of helemaal niet beschikbaar is, in verband met een technisch probleem of door oorzaken die buiten onze controle vallen, zoals storingen van serviceproviders of een virus. Wij zullen in deze situaties zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een oplossing bieden, maar u stemt ermee in dat wij in zo'n geval jegens u niet (financieel) aansprakelijk zijn. 

Content en links 
De wetgeving stelt dat discriminatie op de volgende gronden verboden is: godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte en leeftijd.